image description
image description
image description

life style

รับเขียนแผนธุรกิจ จ้างเขียนแผนธุรกิจ แผนธุรกิจกู้ธนาคาร

-รับเขียนแผนธุรกิจแบบไหน? ผม รับเขียนแผนธุรกิจ ทุกแบบครับ ธุรกิจที่ต้องการทำแผนกู้แบ้งค์ ผมรับตั้งแต่ ขอกู้ 1 ล้าน ถึง 200 ล้าน ผมรับธุรกิจที่กำลังจะเริ่มและ ธุรกิจที่อยากพัฒนา - ทรัพยากรที่สามารถใช้ได้? ฐานข้อมูลของ ม.ธรรมศาสตร์ เช่น euromonitor (ข้อมูลผู้บริโภคไทย) ThaiJoe (ข้อมูลผลการวิจัยตลาดไทย) emerald management (ข้อมูลการบริหาร) etc

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียนแผนธุรกิจ จ้างเขียนแผนธุรกิจ วิทยานิพนธ์ thesis แผนธุรกิจกู้ธนาคาร กู้ธนาคาร 1. 1.เดี้ยวเบื้องต้นผมจะเขียนโครงร่างให้พร้อมแจ้งราคา 2. 2.ถ้าโอเคกับโครงร่าง ผมจะทำสัญญาจ้างขึ้นมา

การบริการ

HW ให้บริการรับปรึกษาและจัดทำ แผนธุรกิจ หรือ Business Plan หรือ แผนการดำเนินงานของธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ทั้งในระยะสั้น 1 – 3 ปี และในระยะยาว 3 – 5 ปี หรือใช้ในการประกอบการศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบริการ ประกอบด้วย: (1) การวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจทั้งทางด้านมหภาค และ จุลภาค (2) การวิเคราะห์ธุรกิจของโครงการในแง่มุมต่างๆ เช่น ด้านการตลาด ด้านการดำเนินงาน ทีมผู้บริหาร และการเงิน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ ทั้งยังเป็นกรอบในการดำเนินธุรกิจ แนวทางการพัฒนาธุรกิจในอนาคต

เราวิเคราะห์ปัญหาธุรกิจของคุณ เพื่อวางแผนการตลาดแบบครบวงจร บนพื้นฐานความต้องการและงบประมาณ เพื่อสร้าง Brand Awareness,Lead Generation รวมไปถึง B2B Marketing ให้สอดคล้องกับระยะเวลาตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เราสร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ที่ตอบโจทย์ธุรกิจแต่ละประเภท ผ่านสื่อออนไลน์ยอดนิยมอย่าง Facebook, Instagram, LINE, Youtube, Google Ads, Google Display Network, LinkedIn และ Twitter เรามี Solution ทางการตลาดที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจที่หลากหลาย 

แผนธุรกิจที่ดี

แผนธุรกิจที่ดีต้องประกอบด้วยส่วนสำคัญ (SMEs Smart Team, 2555) ดังต่อไปนี้: บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) เพื่อให้ผู้บริหารหรือผู้พิจารณาแผน ได้ทราบภาพรวมทั้งหมดของโครงการ และผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน โครงสร้างอุตสาหกรรมของบริษัท (Industry Analysis) บอกถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมของโครงการ วิสัยทัศน์ ภารกิจ และวัตถุประสงค์ของโครงการ การวิเคราะห์ตลาด (Marketing Analysis) เป็นการวิเคราะห์ถึงปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน สภาพการแข่งขันในตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ พฤติกรรมผู้บริโภค และการประมาณการยอดขายสินค้าและบริการ แผนการตลาด (Marketing Plan) การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ทั้งทางด้านสินค้าและบริการ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การสื่อสารทางการตลาด การบริหารการขาย และการรับประกันสินค้าและบริการ แผนการพัฒนาในอนาคต (Improvement Plan) แผนงานการพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทในอนาคต แผนการปฏิบัติงาน (Operation Plan) กลยุทธ์การดำเนินงาน สถานที่ตั้ง แผนการดำเนินงาน โครงสร้างองค์กร (Organization Plan) แผนผังองค์กร ทีมงานหลักในการบริหาร และหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ ความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจ (Business Profit) นโยบายทางการเงิน สมมติฐานการเงิน งบกำไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด เงินลงทุนและผลตอบแทน อัตราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของผลการดำเนินงาน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน แผนการดำเนินงาน (Gantt Chart) แผนภาพระยะเวลาของการดำเนินงานในช่วงเวลาต่างๆ (Time Frame) แผนการควบคุม (Controlling Plan) แผนควบคุมการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ แผนฉุกเฉิน (Emergency Plan) แผนสำรองหากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ หรือแผนการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ส่วนประกอบของแผนธุรกิจ

1. คำนำ 2. ข้อมูลเบื้องต้นของสถานประกอบการที่จัดตั้งขึ้น 3. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร อธิบายถึงแนวคิดธุรกิจที่จะทำ, โอกาสและความคุ้มค่าในเชิงธุรกิจ (ผลตอบแทนเมื่อเทียบกับโครงสร้างเงินลงทุน) 4. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (การกำหนดอนาคต หรือทิศทางที่ธุรกิจต้องการจะไปถึง) พันธกิจ (กระบวนการทำงานเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์) และเป้าหมาย (วัตถุประสงค์) 5. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจ (SWOT Analysis) ประกอบด้วยโอกาส/อุปสรรคภายนอกที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ และ จุดแข็ง/จุดอ่อน ภายในองค์กร เพื่อนำไปสรุปยุทธศาสตร์ (ใช้โอกาสลบจุดอ่อน และอาศัยจุดแข็งล้างอุปสรรค) 6. แผนการตลาด ประกอบด้วย การวิเคราะห์และวิจัยตลาด, เลือกตลาดเป้าหมาย,ประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย , กำหนดตำแหน่งทางการตลาด รวมถึงวางกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (สินค้า, ราคา,ช่องทางการจำหน่ายและกิจกรรมส่งเสริมการขาย) 7. แผนการผลิต อธิบายถึง ทำเลที่ตั้ง, กระบวนการผลิต การบริหารวัตถุดิบ ควบคุมคุณภาพและประมาณการต้นทุนการผลิต 8. แผนการบริหารและจัดการองค์กร ประกอบด้วยโครงสร้างองค์กร, กรรมการบริษัท ประมาณการค่าใช้จ่ายด้านสำนักงานและการจัดการอื่นๆ 9. แผนการเงิน ต้องอธิบายประมาณการงบดุล วิเคราะห์กระแสเงินสด และงบการเงิน รวมถึงอัตราส่วนทางการเงินในระยะเวลา 1-3 ปีได้ 10. การกำกับดูแลธุรกิจที่ดี 11. เอกสารแนบท้าย 12. รายละเอียดสินค้าของบริษัท

พร้อมทำแผนธุรกิจแล้วใช่ไหม? ลุยกันเลย!!

สนใจติดต่อไลน์ ID 

จงลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจของคุณ อยู่เสมอ STEVE JOBS
ดาวน์โหลดไฟล์ PDF เกี่ยวกับบริการ SEO คลิ๊กที่นี่